26. Oktober 2018

Marek Stefanski, Krakau. Werke von Mikolaj z Krakowa, J. L. Krebs